REGULAMIN

Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych przez Boombook sp. z o.o. sp.k zwany dalej Apartamenty Floom. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między Apartamenty Floom a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy Apartamenty Floom a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Apartamenty Floom nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego apartamentu. Wszystkie apartamenty są umeblowane i mają w pełni wyposażone aneksy kuchenne. Apartamenty Floom zapewnia pościel i ręczniki bez dodatkowych opłat.

Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo kontaktując się z biurem recepcji Apartamenty Floom.

Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 20% wartości rezerwacji. Zadatek, zależnie od wybranej podczas rezerwacji formy płatności, może być wpłacony na podane w e-mailu konto bankowe lub e-przelewem.

Dzieci

Dla wszystkich dzieci do lat 10 pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią z rodzicami na obecnych łóżkach w zarezerwowanym apartamencie. Istnieje możliwość bezpłatnego doposażenia apartamentu w łóżeczko niemowlęce.

Doba hotelowa

Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 12:00 dnia wyjazdu.

Wcześniejszy przyjazd w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z biurem rezerwacji Apartamenty Floom.

Przedłużenie pobytu w apartamencie poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści apartament po godzinie 12.30 możliwe jest naliczenie opłaty za pół doby wynajmu apartamentu według cen pełnych.

Meldowanie i zasady odbioru kluczy

Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem. Apartamenty Floom zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:

• nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,

• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy Regulamin.

Procedura zameldowania przeprowadzana jest przez pracownika Apartamenty Floom w wynajmowanym apartamencie. Goście proszeni są o wcześniejsze poinformowanie pracownika podanego w Potwierdzeniu rezerwacji o godzinie przyjazdu najpóźniej godzinę przed planowanym przyjazdem.

W przypadku chęci zakwaterowania po godz. 22:00 pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 30 PLN.

Zastrzegamy sobie prawo, do zażądania płatności „z góry” w przypadku Gości będących w Apartamenty Floom po raz pierwszy. W momencie odmowy, pracownik Apartamentów Floom ma obowiązek odmówić wydania klucza do apartamentu.

Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.

Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamentach w godzinach 7.00 – 22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej w apartamencie Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do apartamentu Gościa, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.

Wymeldowanie i zdanie kluczy

Wymeldowanie odbywa się w obecności pracownika Apartamenty Floom po wcześniejszym ustaleniu terminu opuszczenia apartamentu.

Cisza nocna

Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

Odpowiedzialność za apartament

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentów powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Apartamentów Floom, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

Zastrzegamy możliwość odmówienia przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.

Zakaz palenia

W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 500 zł.

Przedmioty pozostawione

Apartamenty Floom nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamentach przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Apartamenty Floom przechowają te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Sytuacje wyjątkowe

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Apartamenty Floom rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Apartamenty Floom ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Apartamenty Floom, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Dane osobowe

Dane osobowe(adres e-mail) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych Apartamenty Floom. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Boombook sp. z o.o. sp.k.