Klauzula informacyjna korespondencja elektroniczna

Klauzula informacyjna korespondencja elektroniczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BOOMBOOK Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 4, 37-450 Stalowa Wola, NIP 8652325005, KRS 0000463959. Kontakt do Administratora: email: biuro(at)floom.pl lub telefon: (15) 6420313.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (RODO) tj. udzielonej zgody, wyrażonej poprzez wyraźnie działanie potwierdzające polegające na wypełnieniu formularza kontaktowego lub wysłaniu do nas wiadomości, w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na przesłane do nas pytanie lub zgłoszenie – do czasu odwołania zgody.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (RODO) w celu przygotowania i wykonania zawartej Umowy – przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy.
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) w celu wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na administratorze, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów.
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (RODO):
   1. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – przez okres wynikający z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości lub przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń,
   2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń,
   3. w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego – przez okres prowadzenia przez nas działalności gospodarczej.
 1. Posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe w celu ich przetwarzania w całości zostały nam udostępnione przez Panią/Pana przy wymianie korespondencji. Wszelkie posiadane przez nas dane pochodzą od Pani/Pana.
 2. Odbiorcami udostępnionych danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa)
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone pomiotom świadczącym dla nas obsługę księgową, prawną i rachunkową. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, w tym podmiotom świadczącym dla nas usługi hostingowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane i przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z właściwych przepisów. Dokładne informacje o okresie przechowywania zamieściliśmy w pkt. 2 i 3.
 5. Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do treści danych osobowych,
  2. otrzymania kopii danych osobowych,
  3. sprostowania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych,
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ilekroć są przetwarzane na takiej podstawie,
  7. do przenoszenia danych osobowych,
  8. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu „Tarcza prywatności” (Privacy Shield) UE-USA), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych.
 7. Względem Pani/Pana nie będzie stosowany proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 8. Podanie danych umożliwiających bezpośredni kontakt (adres e-mail) jest dobrowolne, ale ułatwi i przyśpieszy kontakt oraz przygotowanie i wykonanie umowy.
 9. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru na zasadach wskazanych w RODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.